Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

 ECCE SATURDAY GROUP 

1. READING TEST 3  pg. 76,77,78,79,80,81

2. Glossary (Companion)  pg. 21,22,23,42,25,26,27 study words 

Have a good weekend !! 

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

 Grade 6 Homework Miss Georgia 

Grammar book: σελ. 36, 37 απέξω, σελ. 37 ασκ. Α, Β, σελ. 38 ασκ. C, να διαβάσετε και τις σημειώσεις του τετραδίου για τον Present Perfect Simple

Να έχετε κάνει τις προηγούμενες ασκήσεις στο Student's book. GRADE 5 HOMEWORK 

1. WORKBOOK pg.30, 31 

TEST -  GRAMMAR  UNIT 2 - study  Past Simple /  Past Continuous / used to / Relative Pronouns  

GRAMMAR BOOK pg. 32 33,34,36,37,38,40,43,46 είναι οι σελίδες με την θεωρία , να διαβάστε και σημειώσεις που έχουμε κανε στο τετράδιο . 

 GRADE 3 HOMEWORK 

1. Workbook  Lesson 9  pg. 28,29 

2. Student's book:  Read lesson 10 

3. Companion : pg. 28  μαθαινω καλά τις καινούριες λέξεις

4. Να κάνετε αντιγραφή όλες τις λέξεις του COMPANION σελ. 28   X2 φορές  

  GRADE 6 HOMEWORK Miss Mary 

1. Student's Book : pg. 39  ex. E   Write a letter asking for more information regarding the advert . in your notebooks please 

2. WORKBOOK pg. 27

3. Companion pg. 2.5.1 - 2.5.18 

4. Companion pg. 42 

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

 GRADE 4 HOMEWORK 

1. Companion : 3.0.1 - 3.1.23  Να διαβάσετε αυτές τις λεξούλες 

 GRADE 5  HOMEWORK for Friday 

Miss Mary's Class - Bring MOVERS BOOK only 

Miss Georgia's Class - Bring Amazing English 2 Books 

 GRADE 1  

Σήμερα κάναμε το γραμμα Dd  σελ. 40,41 

Να κάνετε επανάληψη το A, B, C, D 
 Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Grade 6 Homework Miss Georgia

Workbook: p. 20 ex. A, B, C 

Student's book: p. 31 ex. A, B 

Companion: να διαβάσετε το λεξιλόγιο σελ. 33,34


 GRADE 3 HOMEWORK 

1.Read lesson 9  very well pg. 30 

2. Companion pg. 26,27  Study new words and do ex. 1,2,3 

3. ΝΑ ΜΆΘΕΤΕ ΠΟΛΎ ΚΑΛΆ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΓΡΆΨΑΜΕ ΣΤΟ ΤΕΤΡΆΔΙΟ   PRESENT CONTINUOUS   GRADE 4 HOMEWORK 

TEST UNIT 2   study  1. Vocabulary in your Companion 

                                      2. Grammar - can/can't ,  Present Simple , Question Words , Gerunds ( Whose / Who is) 
 GRADE 6 HOMEWORK Miss Mary 

1. Student's Book : pg. 39  ex. E   Write a letter asking for more information regarding the advert . in your notebooks please 

2. WORKBOOK pg. 27

3. Companion pg. 2.5.1 - 2.5.18 

4. Companion pg. 42 

Friday FLYERS , the homework above is for Monday !!

Friday FLYERS 

 GRADE 2 HOMEWORK 

1. WORKBOOK Lesson 3  pg. 14,15

2. DICTATION ( ορθογραφία )   What's this ?   It's a computer .

3. COPYBOOK ( αντιγραφή )    What's this ?   It's a computer . 

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

 GRADE 6 HOMEWORK Miss MARY 

1. Student's Book pg. 37  SPEAKING answer questions in your notebook please !

 Grade 6 Homework Miss Georgia

Test στο Λεξιλόγιο της ενότητας 1. Να διαβάσετε από το Companion τις σελίδες 18-28.

 GRADE 5 HOMEWORK 

1. Student's Book pg. 39 Writing ex. C   τρεις παραγράφους  και να κοιτάξετε το παράδειγμα και την άσκηση Speaking για ιδέες που είναι πιο πάνω   ( να τα γράψετε στο προχειρο )

 GRADE 2 HOMEWORK 

1. Companion σελ.12  Να κάνετε επανάληψη τις λέξεις και να ξέρετε πότε βάζουμε   A / AN 

Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

 GRADE 6 HOMEWORK 

GRAMMAR BOOK : pg. 48,49,50 ex. C, D,E,F,G

 GRADE 1 

Σήμερα κάναμε το γραμμα Cc  στο Pupil's Book 


 


 Grade 6 Homework Miss Georgia

Workbook: p. 20 ex. A, B, C

 GRADE 4 HOMEWORK 

1. Grammar Book pg. 46 all exercises 

TEST THURDAY , UNIT 2  Vocabulary and Grammar 

 GRADE 3 HOMEWORK 

1. WORKBOOK pg. 23, 26,27 

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

 ECCE SATURDAY GROUP 

1. Wrtitng  - photocopy  Promoting physical fitness at a camp 

2. Test 4  do grammar and vocabulary exercises pg. 99,100,101 

3. Study vocabulary test 4 in your companions  pg. 28- 29-30

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

 GRADE 5 HOMEWORK

1. GRAMMAR BOOK pg. 46 Study grammar theory one more time , then do all the exercises on pg.              46,47,48

HAVE A GOOD WEEKEND !!

  Grade 6 Homework Miss Georgia

Σήμερα τελειώσαμε το Test 1 από Flyers 

Για τη Δευτέρα θα έχετε:

Student's book: σελ. 30 ανάγνωση, ασκ. Β

Companion: σελ. 33, 34 απέξω όλες τις λέξεις, ορθογραφία τις λέξεις: 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.19, 2.1.20


        GRADE 3 HOMEWORK 

1. COMPANION σελ. 25 Να διαβάσετε το πινακάκι και να κάνετε την ασκ. 3  

2. Να κλινετε το ρήμα WALK και SIT στο PRESENT CONTINUOUS όπως στο COMPANION pg. 25 στο προχειρο σας.

3. DICTATION - Τα ρήματα : climb, sit, eat, drink, walk, talk, play, stand, sing  και την σημασία τους στα Ελληνικά  κοιτάξτε Companion σελ. 24 

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

  GRADE 4 HOMEWORK 

1. WORKBOOK : pg. 30,31

2. COMPANION: pg. 29,30

TEST UNIT 2  Thursday 20/1 

σήμερα κάναμε STARTERS TEST 2 Reading and Writing και SPEAKING Test 2 

 GRADE 1 

Σήμερα κάναμε επανάληψη το  Aa, Bb 

Κάναμε το ACTIVITY BOOK ασκήσεις για το γραμμα Bb

GRADE 5 HOMEWORK 

VOCABULARY TEST UNIT 2  for FRIDAY   να κάνετε επανάληψη τις λέξεις στο και να διαβάστε τα κείμενα.  

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

 Grade 6 Homework Miss Georgia

Student's book: σελ. 30 ανάγνωση, ασκ. Β

Companion: σελ. 33, 34 απέξω όλες τις λέξεις, ορθογραφία τις λέξεις: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.19, 2.1.20